fk¿ula fjuq`

fk¿ula fjuq`

uylkordfõ wd¾'ta' ,S,dj;S fmf¾rd

Èkla nqÿka jykafia W;alÜGd kqjr isg fia;jH k.rhg md .ukska jäñka isák fudfyd;l tu ud¾.fhau .uka lrñka isá fødaK kï nuqKq f;u tu u. tî ;=nqKq nqÿrÿkaf.a md i,l=Kq oel ‘fï k...

 
Copyright © 2010 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved
Hot Line +94 773 548 548 email- webmaster@tharunaya.co.uk